หน้าแรก

ห้องเรียนแห่งอนาคต

 นวัตกรรมการศึกษา

เรียนด้วยระบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการเรียนรู้ และการทำงานในอนาคต


  • เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาบุคลิกภาพในตัวเด็ก ว่าเขาเหมาะที่จะเรียนอะไร และประกอบอาชีพทางด้านไหนในอนาคต โดยวิเคราะห์หาบุคลิกภาพที่โดดเด่น จากทฤษฎีบุคลิกภาพ 6 ด้านของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซึ่งเป็นเครื่องมือการค้นหาตัวตนที่มีความแม่นยำที่สุดในประเทศ

  • การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว Active learning ที่วิจัยเด็กไทย เพื่อออกแบบการสอน ให้ผู้เรียนได้ครบ 2 ด้าน คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการสอนรูปแบบนี้ จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

  • โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกและการจัดการศึกษายุคใหม่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทเครือข่ายผุ้ปกครองนักเรียนในการร่วมมือกับดรงเรียนเครือข่าย เพื่อสร้างคุณลักษณะแห่งอนาคตให้กับนักเรียน