งานวิจัย Workshop Compass

  • งานวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของการวัดบุคลิกภาพ
  • การพัฒนาแบบคำถามออนไลน์
  • รายงานผลโครงการ Compass