CBL Workshop

     
"โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน
ลักษณะอาชีพการงานเปลี่ยน 
การเปลี่ยนแปลงการสอน   
จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง"
 การเปลี่ยนแปลงการสอน 
เพื่อให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบดั้งเดิม คือ จากการเลคเชอร์ และวัดผลแบบเดิม 
ให้เป็นการสอนและการวัดผลรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน เป็นเรื่องที่นักการศึกษาทั่วโลก
กำลังพยายามทำกันอยู่
แต่ละประเทศ มีการวิจัยรูปแบบการสอน ของตนเองซึ่งโดยหลักการแล้วจะคล้ายกันทั้งนั้น 
แตกต่างเฉพาะในรายละเอียดเท่านั้น ซึ่งขึ้นกับบริบทและเป้าหมายการศึกษาของประเทศนั้นๆ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning )                                       
  เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active learning ที่วิจัยกับเด็กไทย เพื่อออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ครบสองด้าน                           คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการสอนรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ในระยะเวลาสามปีมานี้ 
 เราได้มีการจัดอบรมและคุณครู และอาจารย์จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่า  75 รุ่น จำนวนกว่า 2,500 ท่าน 
ได้มีการนำไปใช้แล้วและได้ผลดี  
คือ เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ต่างจากการสอนแบบดั้งเดิม
 ภาพตัวอย่างการอบรมและการบรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
  CBL (Creativity-based learning ) 
 
 CBL

ขณะนี้โครงการกำลังเปิดรับสมัครอบรมรอบใหม่ 
หลักสูตร การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน( Creativity-Based-Learning)
โดยอาจารย์วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์
ที่ ห้องเรียนแห่งอนาคตกรุงเทพฯ  วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 
ค่าใช้จ่ายเพียง 4,500 บาทต่อท่าน จากราคา 5,000 บาท
(รวมอาหารกลางวันและของว่าง)
  สถานที่จัดอบรม
สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต  J-Sharp Future Classroom
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 10 ห้อง 1012
 วิทยากร 
ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาขับเคลื่อนปฏิรูปด้านการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้วิจัยและพัฒนา ระบบห้องเรียนแห่งอนาคต
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com
  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่.... 
คุณเอ็มมี่
เบอร์โทร 080-810-7181 
อีเมล์ my.jsharp@gmail.com
ไลน์ @Krucbl (มี@ด้วยนะคะ)
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่