CBL Workshop

     

"โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน

ลักษณะอาชีพการงานเปลี่ยน 

การเปลี่ยนแปลงการสอน   

จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง"

 

การเปลี่ยนแปลงการสอน
เพื่อให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบดั้งเดิม คือ จากการเลคเชอร์ และวัดผลแบบเดิม 

ให้เป็นการสอนและการวัดผลรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน เป็นเรื่องที่นักการศึกษาทั่วโลก กำลังพยายามทำกันอยู่ 

แต่ละประเทศ มีการวิจัยรูปแบบการสอน ของตนเองซึ่งโดยหลักการแล้วจะคล้ายกันทั้งนั้น 

แตกต่างเฉพาะในรายละเอียดเท่านั้น ซึ่งขึ้นกับบริบทและเป้าหมายการศึกษาของประเทศนั้นๆ

 

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning )                                       

  เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active learning ที่วิจัยกับเด็กไทย เพื่อออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ครบสองด้าน                         

คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ด้วยการสอนรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ในระยะเวลาสามปีมานี้

 เราได้มีการจัดอบรมและคุณครู และอาจารย์จากโรงเรียน                                                              

 และมหาวิทยาลัยกว่า  75 รุ่น จำนวนกว่า 2,500 ท่าน ได้มีการนำไปใช้แล้วและได้ผลดี  

 คือ เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ต่างจากการสอนแบบดั้งเดิม

 

  

 ภาพตัวอย่างการอบรมและการบรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

  CBL (Creativity-based learning ) 

 

 

CBL

ขณะนี้โครงการกำลังเปิดรับสมัครอบรมรอบใหม่

Workshop 2 วันเต็ม รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ที่นั่ง

ที่ ห้องเรียนแห่งอนาคตกรุงเทพฯ  วันที่ 16 - 17  ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายเพียง 4,500 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันและของว่าง)

 

 สถานที่จัดอบรม

สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต  J-Sharp Future Classroom
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 10 ห้อง 1012

 

 

วิทยากร 

ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาขับเคลื่อนปฏิรูปด้านการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้วิจัยและพัฒนา ระบบห้องเรียนแห่งอนาคต
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com

 

 สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่.... 

คุณกนกพร   แก้วพาคำ (น้ำหนึ่ง)

เบอร์โทร 092-105-4198  อีเมล์ jscnx@hotmail.com

หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://www.jsfutureclassroom.com/cbl_register/