Summer Camp

 

 

ค่าย iCamp for Kids

21st Century Skills in English Summer Camp 2018

 

โครงการค่าย iCamp for Kids21st century skills in English Summer Day Camp 2018 ค่ายพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในบรรยากาศภาษาอังกฤษ 2018 มีเป้าหมาย คือ พัฒนาทักษะแห่งอนาคตไปพร้อมกับทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้อยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม มีการสร้างวิสัยทัศน์และ      แรงบันดาลใจพร้อมกับพัฒนาทักษะแห่งอนาคต อันได้แก่

1.       ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)

2.       ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)

3.       ทักษะการร่วมมือ-ทำงานเป็นทีม (Collaboration Skill)

4.       ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Logical Thinking Skill)

5.       ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking Skill)

6.       ทักษะการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข (Life Skill / Normalization)

ด้วยกิจกรรมการเรียนที่สนุกสนาน สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนคิด ค้นคว้า และเปิดวิสัยทัศน์ทั้งในประเทศและระดับโลกโดยใช้แนวทางการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity -based Learning (CBL)

 

ลักษณะค่าย

        เป็นค่ายแบบไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) จำนวน 4 วัน น้องๆอายุ 8 - 12 ปี  
รับเพียงกลุ่มละ 20
 คนเท่านั้น เพื่อผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

 สถานที่

สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต ชั้น 10 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

ที่ปรึกษาโครงการ

        ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

        

                                                                              iCamp for Kids

21st Century Skills in English Summer Camp 2018

Schedule

* วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. ( 6 ชั่วโมง )

** ณ สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต ชั้น 10 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

** รับเพียงกลุ่มละ 20 คน เท่านั้น เพื่อผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

 

สิ่งที่ควรเตรียม

สมาร์ทโฟน (ถ้ามี) สำหรับการเรียนรู้

หมวก เสื้อแขนยาว ครีมกันแดด ยารักษาโรคประจำตัว สำหรับทัศนศึกษา

 

การแต่งกาย

       ชุดลำลอง

 ค่าลงทะเบียน

            ค่าลงทะเบียน  12,000 บาท

          

ค่าลงทะเบียนรวม

1.  อาหารกลางวันรวม 4 มื้อ

2.  อาหารว่างวันละ 2 มื้อ รวม 8 มื้อ

3.  ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ทัศนศึกษา

4.  ค่าเดินทางทัศนศึกษา

5.  เสื้อยืดค่าย

6.  ประกันภัย 4 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 7302819909

ชื่อบัญชี บริษัทห้องเรียนแห่งอนาคต

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

แจ้งการชำระเงิน ได้โดย

          ส่งรูปสลิปยืนยันการโอนเงิน ไปยัง

อีเมล์ jscnx@hotmail.com

โทร. 092-1054198 

Line ID: @futureclassroom

ติดต่อคุณ กนกพร (น้ำหนึ่ง)

 

ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต

โทร. 02-9371118, 080-810-7181
Fax: 02-937-1118

Line ID: @futureclassroom

email: jscnx@hotmail.com

www.facebook.com/jsfutureclassroom

อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ห้องเลขที่ 1012 ชั้นที่ 10 เลขที่ 1693
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900