การเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับครูปฐม

หลักสูตร การเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ  

Playing is not lightly matter สำหรับครูปฐมวัย

   การศึกษาที่พัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บน พื้นฐานการอบรมลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก แต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม–วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและ ความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิด คุณค่าต่อตนเองสังคม หลักสูตรได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตัวบ่งชี้ที่ 1 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หน้า 38) กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญในการ ที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ เคลื่อนไหวร่างกาย เพราะในขณะที่เด็กเล่นและได้ใช้จินตนาการของตัวเองนั้น เด็กจะได้ใช้สมรรถภาพทาง ด้านร่างกายหลายๆ ส่วนควบคู่กับการใช้สติปัญญา และนอกจากนั้นการเล่นโดยการใช้สื่อยังเป็นการสร้าง เสริมประสบการณ์ในการเรียนและการทำงานของเด็ก ช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการทางสังคมในทางที่ดี เพราะในขณะที่เด็กเล่นนั้นจะได้รับความสนุกสนานได้เรียนรู้การเล่นที่เป็นกลุ่ม เคารพกฎ กติกา ได้แสดง ความรู้สึกความต้องการของตนเอง ได้แสดงความพอใจและการยอมรับผู้อื่น การช่วยเหลือ การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้น การสร้างสื่อ Play Map เพื่อพัฒนาการ 4 ด้านของเด็ก ปฐมวัยนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญและมีความสำคัญอย่างยิ่งในวัยเด็กซึ่งธรรมชาติของเด็กจะชอบการเล่น

   จากการศึกษาดังกล่าว ทางสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคตจึงทำการสำรวจปัญหาและแนวทางการ ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัย โดยการสอบถามจากครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ได้ทราบถึงปัญหา และสิ่งที่ควรส่งเสริมต่อเด็ก มีดังต่อไปนี้ ด้านความตั้งใจ ด้านผู้นำและผู้ตามที่ดี ด้านการทำงานร่วมกับผู้ อื่น ด้านความตรงต่อเวลา ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กนั้น พ่อแม่ ครู และผู้ดูแลเด็กควรให้ความรักความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ และจัดสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กอย่างเหมาะ สม เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของเด็ก ช่วยให้เด็กผ่านขั้นพัฒนาระบบต่างๆ และมีบุคลิกที่ เหมาะสมกับวัย จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกการพัฒนาสื่อ Play Map เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมให้กับเด็กโดยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม มีทั้งที่ใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรม 

คุณณิชานันทน์ (คุณเอ็มมี่)  เบอร์โทร 080-8107181 
คุณกนกพร (คุณน้ำหนึ่ง)   เบอร์โทร 092-105-4198 
LineID : jscnx
Email : my.jsharp@gmail.com