การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบใน ทุกๆ ด้านของสังคมโลก ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผู้เรียนให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 วงการ ศึกษาก็ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ต่างเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้จึงได้มีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้าน เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แต่ปัญหาที่พบ คือ ครู อาจารย์ยังคงใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในกระบวนทัศน์ (paradigm) แบบเดิมคือ ใช้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ แทนที่จะใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่อการ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีทักษะและคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 

    หลักสูตรจัดการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active จะเป็นการส่งเสริมให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เมื่อครูละบทบาทผู้รู้เพียงผู้เดียวมาเป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้ เรียน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความเป็นครู คือมีจิตวิญญาณความ เป็นครู มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ ได้ลงมือ
ปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็นของตนและรับฟังผู้อื่น ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคม เกิดแรงจูงใจ ในการสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรม 

คุณณิชานันทน์ (คุณเอ็มมี่) เบอร์โทร 080-8107181 
คุณกนกพร (คุณน้ำหนึ่ง)  เบอร์โทร 092-105-4198 
LineID : jscnx
Email : my.jsharp@gmail.com